linnnn [163653]
18/11/2022 3:07:51 PM

Bài tập xác suất

Một hộp đựng 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên từ hộp một thẻ. 

Xác suất để số ghi trên thẻ lấy ra chia hết cho 2 hoặc 5 là?

Toán Học 1 câu trả lời 173 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 36 khóa học 15:57 18-11-2022

Một hộp đựng 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên từ hộp một thẻ. Xác suất để số ghi trên thẻ lấy ra chia hết cho 2 hoặc 5 là?

Lấy ngẫu nhiên từ hộp một thẻ có 100 cách.

Từ 1 đến 100 có 50 số chẵn (chia hết cho 2)

Từ 1 đến 100 có 20 số chia hết cho 5 là 5, 10, 15, …, 100

trong đó có 10 số là 10, 20,…, 100 là chia hết cho cả 2 và 5

Vậy có tất cả 50 +20 -10 = 60 số chia hết cho 2 hoặc 5. Xác suất cần tính bằng 60/100=3/5.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.