Unset [141998]

Giúp mình câu này với ạ

Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình elip. Độ cao h (tính bằng km) của vệ tinh so với bề mặt Trái Đất được xác định bởi công thức h=550+450cos(π/50)t trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất 250km. Một thời điểm để thực hiện thí nghiệm đó là?

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 16 lượt xem Unset đã hỏi 25/09/2021 9:51:57 PM