Ahihi [57071]
13/11/2018 11:20:24 PM

mọi người giúp đỡ ạ

Nguyên hàm 1/(x^4+1)

Toán Học 2 câu trả lời 456 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 4 khóa học 20:16 14-11-2018

Toán cấp 3 hả bạn

0
Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 22:42 14-11-2018

Gợi ý em biến đổi như này, bước cuối tự làm em nhé!

$\dfrac{1}{{{x^4} + 1}} = \dfrac{1}{{{{({x^2} + 1)}^2} - 2{x^2}}} = \dfrac{1}{{({x^2} - \sqrt 2 x + 1)({x^2} + \sqrt 2 x + 1)}} = \dfrac{1}{{2\sqrt 2 }}\left( {\dfrac{{ - x + \sqrt 2 }}{{{x^2} - \sqrt 2 x + 1}} + \dfrac{{x + \sqrt 2 }}{{{x^2} + \sqrt 2 x + 1}}} \right).$

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.