hangvteder610 [153051] Đã mua 4 khóa học
19/02/2023 8:16:04 AM

Giúp e bài này ạ

_________________________________________________________________________

Toán Học 1 câu trả lời 62 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 11:25 19-02-2023

Ta có \[x{f}'\left( x \right)=2f\left( x \right)-4{{x}^{2}}{{\left( f\left( x \right) \right)}^{2}}\Rightarrow \dfrac{2f\left( x \right)-x{f}'\left( x \right)}{{{\left( f\left( x \right) \right)}^{2}}}=4{{x}^{2}}\]

\[\Rightarrow \dfrac{2xf\left( x \right)-{{x}^{2}}{f}'\left( x \right)}{{{\left( f\left( x \right) \right)}^{2}}}=4{{x}^{3}}\Rightarrow {{\left( \dfrac{{{x}^{2}}}{f\left( x \right)} \right)}^{\prime }}=4{{x}^{3}}\]

\[\Rightarrow \dfrac{{{x}^{2}}}{f\left( x \right)}=\int{4{{x}^{3}}dx}={{x}^{4}}+C\Rightarrow f\left( x \right)=\dfrac{{{x}^{2}}}{{{x}^{4}}+C}\]

Các em xem lại bài giảng f(x) và f’(x) chương Nguyên hàm – tích phân.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.