danghoang612002 [7587]
03/03/2020 9:03:55 PM

Mn xem giúp em câu này làm tn ạ

Toán Học 2 câu trả lời 381 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:39 03-03-2020

$BPT \Leftrightarrow {25^x} - {5^{x + 1}} - m - 2 < 0 \Leftrightarrow m > {25^x} - {5.5^x} - 2.$

Đặt $t=5^x.$ Khi đó $ycbt \Leftrightarrow m > f(t) = {t^2} - 5t - 2$ có nghiệm $t>0.$

Khảo sát hàm số $f(t)$ ta có $ycbt \Leftrightarrow m>\mathop {\min }\limits_{(0; + \infty )} f(t) = f\left( {\dfrac{5}{2}} \right) =  - \dfrac{{33}}{4}.$

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:36 03-03-2020

Cô lập tham số $m$ đi em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.