Harry [23582] Đã mua 4 khóa học
26/12/2018 9:26:38 PM

AI giúp e cấu này với. Gặp mà hoang mang style

Cho 2 số thực x,y thuộc [1,2] và biểu thức $P=\dfrac{x+2y}{x^2+3y+5}+\dfrac{y+2x}{y^2+3x+5}+\dfrac{1}{4(x+y-1)}$. Biết P0 là giá trị lớn nhất của biểu thức P đạt được tại x=xo y=yo tìm Po+xo+yo

Toán Học 26/12/2018 9:46:30 PM 1 câu trả lời 535 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 21:44 26-12-2018

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.