thanhtruong272 [115712]
07/12/2020 9:47:34 PM

Mong các tiền bối chỉ bảo

Giải tích 07/12/2020 10:37:07 PM 1 câu trả lời 388 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học 22:44 07-12-2020

$\int {\frac{{2x + 1}}{{(x + 2)({x^2} + 4)}}dx}  = \int {\left( { - \frac{3}{{8(x + 2)}} + \frac{3}{{16}}.\frac{{2x}}{{{x^2} + 4}} + \frac{5}{4}.\frac{1}{{{x^2} + 4}}} \right)dx}  =  - \frac{3}{8}\ln \left| {x + 2} \right| + \frac{3}{{16}}\ln \left| {{x^2} + 4} \right| + \frac{5}{8}\arctan \frac{x}{2} + C.$

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.