27.LêDuyTân [163729] Đã mua 2 khóa học

mong thầy giúp em bài này với ạ

Cho z = z(x,y) là hàm số ẩn được xác định bởi phương trình xf(ex²y,x²y) = (x + y)² — sin² z − 2z trong đó f là hàm khả vi. Hãy biểu diễn A = x* (dz /dx) - 2y (dz/ dу) theo x, y, z.

0 trả lời 0 lời giải Giải tích 112 lượt xem 27.LêDuyTân đã sửa 18/01/2023 3:19:16 PM
BananaFish [163372]

giúp em câu này với ạ

xác định 11 (trường hợp 1) và 31 (trường hợp 2) điểm của hàm trong khoảng [-1, 4], mỗi điểm như vậy ứng với 1 cặp giá trị (x, g). Trên cơ sở  bảng số liệu (x, g) ở mỗi trường hợp, vẽ đồ thị của hàm (bằng phần mềm, trang web bất kỳ, ko phải vẽ tay)
 

0 trả lời 0 lời giải Giải tích 99 lượt xem BananaFish đã hỏi 06/11/2022 9:39:43 PM