ducduc02 [138101]

helppppppppppppppppppppppppppp

Cho hình chóp S.ABCD có AC và BD cắt nhau tại E; AB và CD cắt nhau tại F. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các đoạn thẳng SA,SB sao cho đường thẳng MN cắt đường thẳng SF, AB tại hai điểm khác nhau. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (EMN ) với các mặt của hình chóp đã cho

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 30 lượt xem ducduc02 đã hỏi 20/11/2021 9:02:30 PM
Unset [146545]

Ma Trận lũy thừa

Cho A, B là hai ma trận vuông cấp n thỏa mãn A^2019=0 và A+2019B=AB. Chứng minh rằng hệ phương trình thuần nhất có ma trận hệ số B vô số nghiệm.

0 trả lời 0 lời giải Đại số tuyến tính 25 lượt xem Unset đã hỏi 18/11/2021 9:12:42 PM