Phúc Thắng [127551] Đã mua 5 khóa học
18/07/2021 10:47:04 AM

Xét những số gồm 9 chữ số, trong đó có năm chữ số 1 và bốn chữ số còn là 2 ,3 ,4 , 5. Hỏi có bao nhiêu số như thế, nếu: 1. Năm chữ số được xếp kề nhau. 2. Các chữ số được xếp tuỳ ý.

Xét những số gồm 9 chữ số, trong đó có năm chữ số 1 và bốn chữ số còn là 2 ,3 ,4 5,.Hỏi có bao nhiêu số như thế, nếu:

1. Năm chữ số được xếp kề nhau.
2. Các chữ số được xếp tuỳ ý.

Toán Học 18/07/2021 10:47:51 AM 0 câu trả lời 1418 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.