Lê Duong Minh Anh [11021]
11/05/2020 8:03:26 PM

Xét các số a, b, c > 1 thỏa mãn loga(b)+ 2logb(c)+ 3logc(a) = 8. Giá trị lớn nhất của 2 loga(c)+ 3 logc(b) + 12 logb(a) thuộc khoảng nào dưới đây ?

Xét các số a, b, c > 1 thỏa mãn loga(b)+ 2logb(c)+ 3logc(a) = 8. Giá trị lớn nhất của 2 loga(c)+ 3 logc(b) + 12 logb(a) thuộc khoảng nào dưới đây ?

A. (15;20)

B. (20;25)

C. (25;30)

D. (30;35)

Toán Học 2 câu trả lời 1547 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Mr CR [76452] 22:03 11-05-2020

1
Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 22:43 11-05-2020
2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.