trang thy [176393]
31/12/2023 12:43:32 AM

Xác suất thống kê

Khối lượng X(g) của một loại trái cây tuân theo luật phân bố chuẩn với khối lượng trung bình là µ=100 (g) và độ lệch chuẩn σ. Biết tỉ lệ trái cây có khối lượng sai lệch so với khối lượng trung bình không quá 5(g) là 68,2%. Cho biết  Ф(1)=0,841.

a) Tính giá trị σ.

b) Chọn ngẫu nhiên 3 trái. Tính xác suất có ít nhất 1 trái được chọn có khối lượng nhỏ hơn 95(g).
các cao nhân hỗ trợ câu này với ạ, giải chi tiết câu b hộ e vs ạ

Xác suất - thống kê 0 câu trả lời 338 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.