ahyhyhyyyy [174909]
09/11/2023 4:55:09 PM

tương giao đồ thị vdc

Cho hàm số đa thức bậc ba y = f(x) có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số y=|f(xf(x))+1| có bao nhiêu điểm cực trị? 

A. 13.

B. 11.

C. 9.

D. 15.

Toán Học 0 câu trả lời 40 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.