09.H?ngAnh [165398]
06/02/2023 5:56:51 PM

Từ các chữ số 1, 2 , 3, 4 , 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu nhỏ hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị

Từ các chữ số 1,  2 ,  3,  4 ,  5,  6 có thể lập  được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có  6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu nhỏ hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị.

Các bạn giải thích rõ giúp mình ạ, mình cảm ơn.

Toán Học 06/02/2023 6:45:30 PM 1 câu trả lời 284 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 18:45 06-02-2023

Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6.

a) Tìm số phần tử của X.

b) Chọn ngẫu nhiên 1 số của tập X, xác suất để số được chọn là một số lẻ và tổng của ba chữ số cuối hơn tổng của ba chữ số đầu 1 đơn vị bằng

A. $\dfrac{1}{40}.$

B. $\dfrac{1}{10}.$

C. $\dfrac{1}{5}.$

D. $\dfrac{1}{20}.$

a) Số phần tử của X là $6!=720.$ Đặt $E=\left\{ 1,2,3,4,5,6 \right\}.$

b) Gọi số cần tìm là $N=\overline{{{a}_{1}}{{a}_{2}}{{a}_{3}}{{a}_{4}}{{a}_{5}}{{a}_{6}}}$ với ${{a}_{i}}\in E;{{a}_{i}}\ne {{a}_{j}},\forall i\ne j;{{a}_{6}}\in \left\{ 1,3,5 \right\}.$

Ta có ${{a}_{1}}+{{a}_{2}}+{{a}_{3}}+{{a}_{4}}+{{a}_{5}}+{{a}_{6}}=1+2+3+4+5+6=21$ và ${{a}_{4}}+{{a}_{5}}+{{a}_{6}}-\left( {{a}_{1}}+{{a}_{2}}+{{a}_{3}} \right)=1$ nên ${{a}_{4}}+{{a}_{5}}+{{a}_{6}}=11$

Suy ra bộ ba số $\left( {{a}_{4}};{{a}_{5}};{{a}_{6}} \right)$ là $\left( 4;6;1 \right);\left( 6;4;1 \right);\left( 2;6;3 \right);\left( 6;2;3 \right);\left( 2;4;5 \right);\left( 4;2;5 \right)$

+ Chọn bộ số $\left( {{a}_{4}};{{a}_{5}};{{a}_{6}} \right)$ để lập $\overline{{{a}_{4}}{{a}_{5}}{{a}_{6}}}$ có 6 cách

+ Sắp xếp 3 phần tử còn lại của $E\backslash \left\{ {{a}_{4}},{{a}_{5}},{{a}_{6}} \right\}$ để lập $\overline{{{a}_{1}}{{a}_{2}}{{a}_{3}}}$ có 3! cách

Vậy có tất cả $6.3!$ số thoả mãn. Xác suất cần tính bằng $\dfrac{6.3!}{6!}=\dfrac{1}{20}.$ Chọn đáp án D.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.