Nguyễn Lý Hải Trân [17053] Đã mua 2 khóa học
15/11/2018 1:09:40 PM

tohop11111111111111

. Một lớp học gồm 10 học sinh tổ chức chơi trò chơi “Qua cầu rút ván”. Họ đi qua chiếc cầu để

bắc qua một vực thẳm và sàn cầu được tạo bởi 25 miếng ván giăng ngang. Biết cứ mỗi người đi qua 

vực phải rút một tấm ván và người ta có thể đi qua bờ bên kia nếu trong một bước chân có không quá 

một miếng ván bị rơi. Có bao nhiêu khả năng để toàn bộ học sinh qua được bờ bên kia?

Toán Học 0 câu trả lời 1004 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.