Unset [133772]
27/06/2021 11:10:45 AM

Toán so sánh nghiệm phương trình

Cho PT $x^2 - 2( m + 1 )x + m^2 - 4m + 5 = 0$ ( $m$ là tham số ) tìm $m$ để PT có 2 nghiệm dương phân biệt

Toán học 27/06/2021 2:01:13 PM 1 câu trả lời 331 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 31 khóa học 12:55 27-06-2021

Em giải đk delta dương; tổng dương và tích dương.

\[\begin{gathered} {x^2} - 2(m + 1)x + {m^2} - 4m + 5 = 0 \hfill \\ {x_1} > {x_2} > 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} \Delta ' = {\left( {m + 1} \right)^2} - \left( {{m^2} - 4m + 5} \right) > 0 \hfill \\ S = 2\left( {m + 1} \right) > 0 \hfill \\ P = {m^2} - 4m + 5 > 0 \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} m > \frac{2}{3} \hfill \\ m > - 1 \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow m > \frac{2}{3}. \hfill \\ \end{gathered} \]

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.