Trịnh Đức Thành [88879]
18/07/2020 9:39:03 PM

Toán 11 nhờ mọi người giải hộ với ạ!!

Cho lăng trụ ABC.A′B′C′ có thể tích bằng 6. Gọi M,N và P là các điểm nằm trên cạnh A′B′, B′C′ và BC sao cho M là trung điểm của A′B′, B′N=34B′C′ và BP=14BC. Đường thẳng NP cắt đường thẳng BB′ tại E và đường thẳng EM cắt đường thẳng AB tại Q. Thể tích của khối đa diện lồi AQPCA′MNC′ bằng

Toán Học 0 câu trả lời 401 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.