Nguyễn Xuân Trí [66040] Đã mua 1 khóa học
14/03/2023 4:59:49 AM

toán 10 kì 2 phương trình đường tròn

đường tròn có tâm I thuộc đường thẳng x + 3y -5 = 0,bán kính R = 2căn2 và tiếp xúc với đường thẳng x-y-1  = 0. Phương trình của đường tròn là

Toán Học 14/03/2023 3:19:02 PM 1 câu trả lời 49 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 10:53 14-03-2023

$d:x + 3y - 5 = 0;\Delta :3x - 4y + 10 = 0$

$I\left( {5 - 3t;t} \right) \in d \Rightarrow R = d\left( {I,\Delta } \right) = 2\sqrt 2 $

$ \Leftrightarrow \dfrac{{\left| {3\left( {5 - 3t} \right) - 4t + 10} \right|}}{{\sqrt {{3^2} + {{\left( { - 4} \right)}^2}} }} = 2\sqrt 2 ...$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.