Pham Hang [82553] Đã mua 3 khóa học
17/02/2020 3:51:25 PM

Tổ hợp-chỉnh hợp-xác suất

Từ 2018 số nguyên dương đầu tiên, chọn ngẫu nhiên ra 6 số và xếp thành dãy số có dạng u1,u2,u3,u4,u5,u6.u1,u2,u3,u4,u5,u6. Xác suất để u1,u2,u3u1,u2,u3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng bằng

Toán Học 0 câu trả lời 580 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.