Khánh Linh [124973]
16/06/2021 9:18:21 AM

Tổ hợp-Chỉnh Hợp

Trong 1 mặt phẳng chứa n điểm phân biệt trong đó có 2 điểm A,B. Biết rằng không có 3 điểm thẳng nào. Hỏi từ điẻm đã cho có thể tạo thành bao nhiêu tam giác hoặc nhận A hoặc B là 1 đỉnh? 

Toán Học 0 câu trả lời 340 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.