Unset [83934]
29/02/2020 10:36:43 AM

tính nguyên hàm

nguyên hàm(5-9x)^12 dx

Toán Học 1 câu trả lời 303 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 22 khóa học 12:25 01-03-2020

$\int {{{\left( {ax + b} \right)}^\alpha }dx}  = \frac{1}{a} \times \frac{{{{\left( {ax + b} \right)}^{\alpha  + 1}}}}{{\alpha  + 1}} + C\left( {a \ne 0,\alpha  \ne  - 1} \right)$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.