TrịnhĐào [54594]
13/11/2018 12:24:18 AM

Tính giới hạn sau

Lim sin2x+2arctan3x+3x^2/ln(1+3x+sinx^2)+xe^x

Khi x dần tới dương vô cùng

Giải tích 1 câu trả lời 917 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 21:15 14-11-2018

$\lim\limits_{x\rightarrow +\infty}\dfrac{\sin2x+2\arctan3x+3x^2}{\ln\left(1+3x+\sin x^2\right)+xe^x}$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.