Unset [77616]
13/12/2019 9:15:22 PM

Tính đồng điệu hàm số

Cho hàm số f(x)=(x+2a)(x+2b-a)(ax+1).Có bao nhiêu cặp (a,b) để hàm số f(x) đồng biến trên R

Toán Học 0 câu trả lời 543 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.