Harry [23582] Đã mua 4 khóa học
14/12/2018 9:20:40 PM

tìm tích phân của hàm số sau . Mọi người giúp e gấp vớiaj

x*(cosx)^4*sinx với cận trên 2pi/3 cận dưới pi/3

Toán Học 0 câu trả lời 533 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.