thuytrinh1044 [49962]
30/11/2018 12:50:02 AM

Tìm số nguyên dương lớn nhất không vượt quá $\dfrac{{{2^{2018}}}}{{{3^{1272}}}}$

Số nguyên dương lớn nhất không vượt quá $\dfrac{{{2^{2018}}}}{{{3^{1272}}}}$

Toán Học 30/11/2018 9:15:37 PM 1 câu trả lời 2601 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 06:42 30-11-2018

\[n \leqslant \frac{{{2^{2018}}}}{{{3^{1272}}}} \Leftrightarrow \log n \leqslant \log \left( {\frac{{{2^{2018}}}}{{{3^{1272}}}}} \right) = 2018\log 2 - 1272\log 3 \Rightarrow n \leqslant {10^{2018\log 2 - 1272\log 3}} \approx 3,8.\]

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.