Tạ Tuấn Anh [63868]
01/01/2019 11:10:28 PM

tìm nguyên hàm của hàm số

tìm nguyên hàm của hàm số (x-sinx)/(1+cosx)

Toán Học 01/01/2019 11:11:38 PM 0 câu trả lời 733 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.