SVT_17 [39178]
12/01/2021 10:53:53 AM

Tìm ma trận của các dạng toàn phương( trong cơ sở chính tắc) và biểu thức toạ độ trong cơ sở 5.2

Đại số tuyến tính 0 câu trả lời 1158 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.