Thiều Quang Huy [37169]
26/12/2018 8:33:34 PM

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Cho đồ thị hàm số y = x^3 - 3x + 2 (C). Biết đường thẳng d: y = ax + b cắt (C) tại 3 điểm phân biệt M, N, P. Tiếp tuyến tại 3 điểm M, N, P cắt đồ thị (C) tại các điểm tương ứng M', N', P' (khác M, N, P). Khi đó đường thẳng qua M', N', P' có phương trình là?

A. y = ax + b

B. y = (4a+9)x + 18 - 8b

C. y = -(8a+18)x + 18 - 8b

D. y = (4a+9)x + 14 - 8b

Toán Học 1 câu trả lời 447 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 02:11 27-12-2018

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.