Nguyễn Công Trạng [35812] Đã mua 1 khóa học
26/02/2019 11:09:03 PM

Thể tích lăng trụ ạ

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A, AB=2, AC=3. Mặt phẳng (A’BC) hợp với (A’B’C’) góc 60. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’

Toán Học 26/02/2019 11:09:40 PM 0 câu trả lời 555 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.