tronghoangnd810372002 [61620]
24/11/2020 7:35:36 PM

thầy xem giùm em câu này với

Giải tích 1 câu trả lời 349 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 11:42 25-11-2020

Dùng vi phân của hàm số $f(x)=\sqrt[3]{x}$ tính gần đúng \[\sqrt[3]{27+{{x}_{0}}}\] với $\left| {{x}_{0}} \right|<27.$

Có \[\sqrt[3]{27+{{x}_{0}}}=\sqrt[3]{27\left( 1+\dfrac{{{x}_{0}}}{27} \right)}=3\sqrt[3]{1+\dfrac{{{x}_{0}}}{27}}\]

 

Xét hàm số $f(x)=\sqrt[3]{x}$ có ${f}'(x)=\dfrac{1}{3\sqrt[3]{{{x}^{2}}}}$ do đó $3\sqrt[3]{1+\dfrac{{{x}_{0}}}{27}}=3f\left( 1+\dfrac{{{x}_{0}}}{27} \right)\approx 3\left( f(1)+{f}'(1).\dfrac{{{x}_{0}}}{27} \right)=3\left( 1+\dfrac{1}{3}.\dfrac{{{x}_{0}}}{27} \right)=3+\dfrac{{{x}_{0}}}{27}.$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.