Đào Lê Long Vũ [128716]
28/05/2024 4:06:07 PM

Thay oi thay giup em voi a huhu

Tìm nghiệm của phương trình vi phân x+y-2+(x-y+3)y' = 0

Giải tích 0 câu trả lời 46 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.