mtriet100505 [164259]
27/12/2022 9:53:01 PM

Thầy ơi cho e hỏi câu toán thực tế này vs ạ

Toán Học 1 câu trả lời 70 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 08:13 28-12-2022

Sao câu dễ em cũng hỏi và câu khó cũng hỏi thế???

https://askmath.vn/cau-hoi/tren-manh-dat-hinh-vuong-dien-tich-nguoi-ta-dao-mot-cai-ao-hinh-tru/8866ff7b-034c-4617-9d3e-9e8bb3b55dc2

Trên mảnh đất hình vuông diện tích $81{{\text{m}}^{\text{2}}},$ người ta đào một cái ao hình trụ sâu $x\left( m \right)$ và khoảng cách nhỏ nhất giữa mép ao và mép mảnh đất là $x\left( m \right)$ sao cho tâm của cái ao cũng là tâm của mảnh đất. Thể tích lớn nhất của ao là

A. $36\pi \text{ }{{\text{m}}^{\text{3}}}.$

B. $27\pi \text{ }{{\text{m}}^{\text{3}}}.$

C. \[72\pi \text{ }{{\text{m}}^{\text{3}}}.\]

D. $13,5\pi \text{ }{{\text{m}}^{\text{3}}}.$

Kích thước của mảnh đất hình vuông là $9\text{m}\times 9\text{m}\Rightarrow 2r=9-2x\Rightarrow r=\dfrac{9-2x}{2}$ và $h=x$

$\Rightarrow {{V}_{T}}=\pi {{r}^{2}}h=g\left( x \right)=\pi {{\left( \dfrac{9-2x}{2} \right)}^{2}}x\le \underset{\left( 0;\dfrac{9}{2} \right)}{\mathop{\max }}\,g\left( x \right)=g\left( \dfrac{3}{2} \right)=\dfrac{27}{2}\pi .$ Chọn đáp án D.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.