Nguyễn Công Kiên [15925] Đã mua 9 khóa học
16/02/2023 12:23:49 AM

thầy giúp em câu này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 113 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 15:47 16-02-2023

Thêm bớt $\left( ax+1 \right)$ sao cho khi liên hợp \[\dfrac{\left( ax+1 \right)-\sqrt{96{{x}^{2}}+20x+1}}{{{x}^{2}}}=\dfrac{\left( {{a}^{2}}-96 \right){{x}^{2}}+2\left( a-10 \right)x}{{{x}^{2}}\left( ax+1+\sqrt{96{{x}^{2}}+20x+1} \right)}\Rightarrow 2\left( a-10 \right)=0\Leftrightarrow a=10\]

Ta có \[\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{{{\left( x+1 \right)}^{10}}-\sqrt{96{{x}^{2}}+20x+1}}{{{x}^{2}}}=\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{10x+1-\sqrt{96{{x}^{2}}+20x+1}}{{{x}^{2}}}+\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{{{\left( x+1 \right)}^{10}}-\left( 10x+1 \right)}{{{x}^{2}}}\]

Trong đó \[\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{10x+1-\sqrt{96{{x}^{2}}+20x+1}}{{{x}^{2}}}=\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{4}{10x+1+\sqrt{96{{x}^{2}}+20x+1}}=2\] và

\[\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{{{\left( x+1 \right)}^{10}}-\left( 10x+1 \right)}{{{x}^{2}}}=\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\sum\limits_{k=0}^{10}{C_{10}^{k}{{x}^{k}}}-10x-1}{{{x}^{2}}}\]

\[=\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\sum\limits_{k=2}^{10}{C_{10}^{k}{{x}^{k}}}}{{{x}^{2}}}=\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\sum\limits_{k=2}^{10}{C_{10}^{k}{{x}^{k-2}}}=C_{10}^{2}=45.\]

Vậy \[\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{{{\left( x+1 \right)}^{10}}-\sqrt{96{{x}^{2}}+20x+1}}{{{x}^{2}}}=2+45=47.\]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.