Phan Th? Phu?ng [112945] Đã mua 1 khóa học
02/07/2021 8:15:01 AM

thầy giải giúp e với ạ

Toán Học 03/07/2021 6:16:09 PM 1 câu trả lời 329 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 16:25 02-07-2021

Ta có \[{{V}_{ABC.{A}'{B}'{C}'}}={{S}_{ABC}}.A{A}'=\frac{\sqrt{3}{{.1}^{2}}}{4}.5=\frac{5\sqrt{3}}{4}.\] Do đó ${{V}_{2}}=\frac{5\sqrt{3}}{4}-{{V}_{1}}\Rightarrow {{V}_{1}}V_{2}^{2}={{V}_{1}}{{\left( \frac{5\sqrt{3}}{4}-{{V}_{1}} \right)}^{2}}=g(x)=x{{\left( \frac{5\sqrt{3}}{4}-x \right)}^{2}}\le \underset{\left( 0;\frac{5\sqrt{3}}{4} \right)}{\mathop{\max }}\,g(x)=g\left( \frac{5\sqrt{3}}{12} \right)=\frac{125\sqrt{3}}{144}.$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.