hailuan735223 [118305]
22/12/2020 11:24:57 PM

Thầy cho e hỏi câu này với ạ

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của A'B'và CC'. Nếu AM và A'N vuông góc với nhau thì khối lăng trụ ABC A'B'C' có thể tích bằng bao nhiêu

Toán Học 0 câu trả lời 671 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.