mmvted88 [147424]
19/04/2022 4:37:10 PM

Tại sao lúc tìm ra t rồi thì mình không cần đổi lại qua sinx +1 nữa ạ? Kiểu tại sao cái bảng biến thiên là của x nhưng khi xét t mình cũng xét theo cái đấy í ạ

Toán Học 19/04/2022 5:03:49 PM 0 câu trả lời 45 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.