LinhPhuongggg [128998]
16/06/2021 11:02:24 AM

tại sao lại có chỗ em khoanh tròn v thầy? đó là tam giác vuông ạ?

Toán Học 0 câu trả lời 626 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.