Hoàng Nguyễn [109397] Đã mua 1 khóa học
23/10/2020 10:20:22 PM

SOMEONE HELP ME, PLEASE

Biết đường thẳng d tiếp xúc với parabol y=2x^2-5x+3. Tìm đường thẳng d

Toán Học 1 câu trả lời 524 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 13:00 24-10-2020

Có vô số đường thẳng như thế, em tham khảo bài này nhé!

Biết đường thẳng $y=px+q$ tiếp xúc với parabol $y=a{{x}^{2}}+bx+c\text{ }(a\ne 0).$ Mệnh đề nào sau đây đúng?

Ta có hệ điều kiện tiếp xúc:

                                                                    \[\begin{gathered} \left\{ \begin{gathered} a{x^2} + bx + c = px + q \hfill \\ {\left( {a{x^2} + bx + c} \right)^\prime } = {\left( {px + q} \right)^\prime } \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} a{x^2} + (b - p)x + c - q = 0 \hfill \\ 2ax + b = p \hfill \\ \end{gathered} \right. \hfill \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} a{x^2} + (b - p)x + c - q = 0 \hfill \\ x = \frac{{p - b}}{{2a}} \hfill \\ \end{gathered} \right. \hfill \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} x = \frac{{p - b}}{{2a}} \hfill \\ a{\left( {\frac{{p - b}}{{2a}}} \right)^2} + (b - p).\frac{{p - b}}{{2a}} + c - q = 0 \hfill \\ \end{gathered} \right. \hfill \\ \Rightarrow {(b - p)^2} - 4a(c - q) = 0. \hfill \\ \end{gathered} \]

 

Chọn đáp án A.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.