Unset [123136]
23/02/2021 11:23:36 AM

Phương trình tích

Giải các phương trình sau:
b) (2x+1)^2-2x-1=2
c) (x^2-3x)^2+5(x^2-3x)+6=0
d) (x^2-x-1)(x^2-x)-2=0

Olympic Toán SV - Đại số 0 câu trả lời 426 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.