dodaihocne2k2 [22455] Đã mua 1 khóa học
03/11/2019 8:10:36 PM

Phương trình mũ

tính tổng hai nghiệm x1,x2 của pt (2^x+căn 2x+1) -(2^1+căn2x+5 )+(2^6-x)-32=0

Toán Học 0 câu trả lời 453 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.