NGUYỄN VĂN THÀNH [1187]
16/02/2019 12:58:00 AM

Phương trình lượng giác

Mọi người giúp em với ạ 

sin2x-(sinx+cosx-1)(2sinx-cosx-3)=0

Toán Học 16/02/2019 12:58:48 AM 0 câu trả lời 541 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.