dauthihathu [31534]
13/03/2019 10:07:45 PM

phương trình đường thẳng

cho 3 đường thẳng(d1): 3x-y-4=0; (d2): x+y-6=0; (d3): x-3=0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết A; C thuộc (d3); B thuộc (d1); D thuộc (d2)

Toán Học 0 câu trả lời 729 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.