Nh?t ly [32694]
16/08/2019 12:08:52 AM

Phép biến đổi laplaxơ

 Tìm hàm gốc của hàm ảnh sau

F(p) = p/ (p^2 +1)(p^2 -4) 

Giải tích 0 câu trả lời 441 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.