thangnguyen [59431] Đã mua 1 khóa học
07/01/2019 7:09:13 PM

Nguyên hàm của hàm số

((X^2+x)×e^x)/(x+e^-x)

Toán Học 1 câu trả lời 535 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 15:31 08-01-2019

\[I = \int {\frac{{\left( {{x^2} + x} \right){e^x}}}{{x + {e^{ - x}}}}dx}  = \int {\frac{{\left( {{x^2} + x} \right){e^{2x}}}}{{{e^x}x + 1}}dx}  = \int {\frac{{\left( {x + 1} \right){e^x}.x{e^x}}}{{{e^x}x + 1}}dx} \]

Đặt \[t = x.{e^x} \Rightarrow dt = \left( {x + 1} \right){e^x}\]

Vậy \[I = \int {\frac{t}{{t + 1}}dt}  = t + \ln \left| {t + 1} \right| + C = x{e^x} + \ln \left| {x{e^x} + 1} \right| + C.\]

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.