Yên Chi [44616]
23/12/2018 9:57:57 PM

#####NGUYÊN HÀM

Địa Lý 1 câu trả lời 535 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:40 23-12-2018

Ta có :\[\int\limits_{ - 1}^0 {f'(x)dx}  = f(0) - f(1);\int\limits_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} {f'(x)dx}  = f\left( {\frac{3}{2}} \right) - f\left( {\frac{1}{2}} \right);\int\limits_3^4 {f'(x)dx}  = f\left( 4 \right) - f\left( 3 \right).\]:
Suy ra: \[f\left( { - 1} \right) + f\left( {\frac{3}{2}} \right) + f\left( 3 \right) = f\left( 0 \right) + f\left( {\frac{1}{2}} \right) - f(4) + \int\limits_{ - 1}^0 {f'(x)dx}  + \int\limits_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} {f'(x)dx}  + \int\limits_3^4 {f'(x)dx} .\]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.