Yên Chi [44616]
19/11/2018 12:54:44 PM

Nghiệm pt logarit

Toán Học 1 câu trả lời 859 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 15:43 19-11-2018

Phương trình tương đương với:

$\begin{gathered} {\left( {\frac{{\ln {{(x + a)}^2}}}{{\ln 2}}} \right)^3} + \frac{{\ln {{(x + a)}^2}}}{{\ln (2{a^2} + 2)}} = 0 \Leftrightarrow \ln {(x + a)^2}\left[ {\frac{1}{{\ln (2{a^2} + 2)}} + \frac{{{{\ln }^2}{{(x + a)}^2}}}{{{{\ln }^3}2}}} \right] = 0 \hfill \\ \Leftrightarrow \ln {(x + a)^2} = 0 \Leftrightarrow {(x + a)^2} = 1 \Leftrightarrow x = - a \pm 1 \Rightarrow {({x_1} - {x_2})^2} = 4. \hfill \\ \end{gathered} $

Chọn đáp án C.  

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.