Phiên Phiên [38436]
28/10/2018 1:47:04 PM

mũ và công thức biên đổi mũ

tính ${(1 + \sqrt 3 )^{2016}}{(3 - \sqrt 3 )^{2016}}$ giúp mình câu này với

Toán Học 28/10/2018 8:39:21 PM 1 câu trả lời 560 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 20:37 28-10-2018

\[\begin{array}{l}P = {(1 + \sqrt 3 )^{2016}}{(3 - \sqrt 3 )^{2016}} = {(1 + \sqrt 3 )^{2016}}{\sqrt 3 ^{2016}}{(\sqrt 3  - 1)^{2016}}\\= {\sqrt 3 ^{2016}}{\left( {(\sqrt 3  + 1)(\sqrt 3  - 1)} \right)^{2016}} = {\sqrt 3 ^{2016}}{2^{2016}} = {(2\sqrt 3 )^{2016}} = {12^{1008}}.\end{array}\]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.