Phiên Phiên [38436] Đã mua 1 khóa học
28/10/2018 1:47:04 PM

mũ và công thức biên đổi mũ

tính ${(1 + \sqrt 3 )^{2016}}{(3 - \sqrt 3 )^{2016}}$ giúp mình câu này với

Toán Học 28/10/2018 8:39:21 PM 1 câu trả lời 1002 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 20:37 28-10-2018

\[\begin{array}{l}P = {(1 + \sqrt 3 )^{2016}}{(3 - \sqrt 3 )^{2016}} = {(1 + \sqrt 3 )^{2016}}{\sqrt 3 ^{2016}}{(\sqrt 3  - 1)^{2016}}\\= {\sqrt 3 ^{2016}}{\left( {(\sqrt 3  + 1)(\sqrt 3  - 1)} \right)^{2016}} = {\sqrt 3 ^{2016}}{2^{2016}} = {(2\sqrt 3 )^{2016}} = {12^{1008}}.\end{array}\]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.