hang0766298560@gmail.com [150972]
24/02/2022 4:24:09 PM

một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120 m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và chiều dài cao 60 m người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó trung bình 100 mét vuông thu được 50 kg hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu kg Ngô đang cần gấp

Giải tích 0 câu trả lời 76 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.