Ng?c Duy05 [176152]
24/12/2023 2:56:06 PM

Một nhà sản xuất độc quyền bán sản phẩm trên thị trường có hàm cầu Q  28002p. 15 Xác định mức sản lượng cho lợi nhuận tối đa, cho biết hàm chi phí cận biên MC3Q2 12Q140.

Một nhà sản xuất độc quyền bán sản phẩm trên thị trường có hàm cầu Q  28002p. 15

Xác định mức sản lượng cho lợi nhuận tối đa, cho biết hàm chi phí cận biên MC3Q2 12Q140.

Đại số tuyến tính 0 câu trả lời 645 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.