27.LêDuyTân [163729] Đã mua 2 khóa học
18/01/2023 3:13:27 PM

mong thầy giúp em bài này với ạ

Cho z = z(x,y) là hàm số ẩn được xác định bởi phương trình xf(ex²y,x²y) = (x + y)² — sin² z − 2z trong đó f là hàm khả vi. Hãy biểu diễn A = x* (dz /dx) - 2y (dz/ dу) theo x, y, z.

Giải tích 18/01/2023 3:19:16 PM 0 câu trả lời 69 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.