toantoantoan [51202]
03/06/2019 9:45:18 AM

Mong mọi người giúp đỡ ạ! Em xin cảm ơn

Có tồn tại hay không một tam thức bậc hai f(x) hệ số nguyên sao cho với mọi số tự nhiên n, các ước nguyên tố của f(n) có dạng 4k+3?

Toán Học 0 câu trả lời 515 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.